Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Δημοσιεύτηκε 07/08/2011 και ώρα 10:40 
Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,


Εν Αθήναις τη 2 Ιανουαρίου 1881
     Βασίλειον της Ελλάδος

Το
Υπουργείον Εσωτερικών
    
Προς τον

παρά τω τηλεγραφείω Αγρινίου Τηλεγραφητήν Β΄Τάξεως Κύριον Π. Δούσην,

παραγγέλλομεν υμίν να παραδώσητε την υπηρεσίαν του Τηλεγραφείου εις τον αφιχθησόμενον αυτόσε Τηλεγραφητήν Β΄Τάξεως κ. Γεμ. Παπαγιαννόπουλον και απελθόντες εις Ναύπακτον αναλάβητε μέχρι νεωτέρας ημών αποφάσεως την Διεύθυνσην του εκει Τηλεγραφείου δια πρωτοκόλλου υποβληθησομένου εις το Υπουργείον.

Το έγγραφο υπογράφεται από τον Υπουργό Εσωτερικών Ν. Παπαμιχαλόπουλο, τον Διεκπεραιωτή Ν. Βροχητό.

Ακριβές αντίγραφον

Εν Αγρινίω τη 14 Ιανουαρίου 1881

Ο Έπαρχος Τριχωνίας

......
Τεκμήριο νεοαποκτηθέν χαρισμένο από τον Φίλο μου Ανδρέα.  
Bookmark and Share